15.08.2010 Hamu

18.08.2010 Györ

21.08.2010 Györ

28-29.08.2010 Hamu